چه کسی مسئول رسیدگی و رفع خطر ناشی از بافت های فرسوده در بیلند است - وب سایت خبری روستای بیلند