وب سایت خبری روستای بیلندبزودی تاسیس شعبه دوم مجتمع بزهای سانن توسط کار آفرین بیلندی در تربت حیدریه با همکاری اوقاف این شهرستان - وب سایت خبری روستای بیلند

بزودی تاسیس شعبه دوم مجتمع بزهای سانن توسط کار آفرین بیلندی در تربت حیدریه با همکاری اوقاف این شهرستان - وب سایت خبری روستای بیلند