معاون رییس جمهور : بهلول در تمام عرصه های انقلاب حاضر بود - وب سایت خبری روستای بیلند