اختتامیه طرح ثقلین برگزار شد - وب سایت خبری روستای بیلند