مصاحبه با آقای عابدین زاده، خیّر مدرسه ساز بیلندی - وب سایت خبری روستای بیلند