وب سایت خبری روستای بیلندصدای روح انگیز اذان از مسجد محمد رسول الله، زینت بخش خیابان های بهشت و شهید اسماعیلی گردید - وب سایت خبری روستای بیلند

صدای روح انگیز اذان از مسجد محمد رسول الله، زینت بخش خیابان های بهشت و شهید اسماعیلی گردید - وب سایت خبری روستای بیلند