وب سایت خبری روستای بیلندسخنرانی حامد قربانی فرماندار شهرستان گناباد در نماز وحدت بخش عید سعید فطر بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند

سخنرانی حامد قربانی فرماندار شهرستان گناباد در نماز وحدت بخش عید سعید فطر بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند