وب سایت خبری روستای بیلندحاج حسین تقی زاده بیلندی یکی از بنیان گزاران فرش دستباف بیلند به دیار باقی شتافت. - وب سایت خبری روستای بیلند

حاج حسین تقی زاده بیلندی یکی از بنیان گزاران فرش دستباف بیلند به دیار باقی شتافت. - وب سایت خبری روستای بیلند