وب سایت خبری روستای بیلندتخریب تنها برج و باروی تاریخی بیلند در سایه بی توجهی مسیئولین و نا آگاهی مالکین - وب سایت خبری روستای بیلند

تخریب تنها برج و باروی تاریخی بیلند در سایه بی توجهی مسیئولین و نا آگاهی مالکین - وب سایت خبری روستای بیلند