وب سایت خبری روستای بیلندکسب دیپلم افتخار توسط مرشد بیلندی در هفتمین جشنواره مرشدان برتر ایران زمین - وب سایت خبری روستای بیلند

کسب دیپلم افتخار توسط مرشد بیلندی در هفتمین جشنواره مرشدان برتر ایران زمین - وب سایت خبری روستای بیلند