وب سایت خبری روستای بیلندپیگیری مشکل تخلیه زباله‌ و نخاله های ساختمانی در اراضی بیلند با ارسال طومار به دادستان مرکز استان - وب سایت خبری روستای بیلند

پیگیری مشکل تخلیه زباله‌ و نخاله های ساختمانی در اراضی بیلند با ارسال طومار به دادستان مرکز استان - وب سایت خبری روستای بیلند