وب سایت خبری روستای بیلندپایان بافت فرش ۲۴ متری توسط بانوان خیر شهرک آیت الله مدنی جهت اهدا به حسینیه این شهرک - وب سایت خبری روستای بیلند

پایان بافت فرش ۲۴ متری توسط بانوان خیر شهرک آیت الله مدنی جهت اهدا به حسینیه این شهرک - وب سایت خبری روستای بیلند