اوضاع و احوال موسسه خیریه امام علی(ع) بیلند در گفتگو با مدیر عامل این موسسه - وب سایت خبری روستای بیلند