وب سایت خبری روستای بیلندمقام معظم رهبری سال ۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری کردند - وب سایت خبری روستای بیلند

مقام معظم رهبری سال ۹۶ را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری کردند - وب سایت خبری روستای بیلند