معرفی پایگاه بسیج فاطمیه بیلند به عنوان یکی از پایگاه های نمونه گناباد - وب سایت خبری روستای بیلند