موقوفات بیلند

موقوفات بیلند

   بیلند دارای موقوفات زیادی است که مهمترین آنها موقوفات آستان قدس رضوی است که شامل اراضی  و آب می باشد موقوفه مهم دیگر موقوفه مرحوم حاج علی محمد است این موقوفه مشتمل بر احداث حوض انبار،مسجد و حمام و … است که حقیقتاً باید گفت بیلند به این وسیله احیا گردیده است و قبلاً متولی آن مرحوم محمد باقر مصدق بوده است و وقف بر روضه خوانی و امور خیریه است.

   موقوفات دیگری هم برای مساجد و حیاض و حمامها و مدارس دینیه و سایر امور خیریه از قبیل حمام و شرب برکه ها در دهات مختلف وجود دارد و در بیلند معمول بوده است برای آب آشامیدنی افراد خیر آب انبارهای عمیق و بزرگ می ساختند و از آن جمله حوض انبار مرحوم حاج علی محمد و یا حوض انبارهایی که در کنار راه و یا بیابانها ساخته شده است و از آب باران پر می شود لازم به ذکر است که در احداث این اماکن اهالی سخت کوش نهایت همکاری را داشته اند.