ساختار اجتماعی

ساختار اجتماعی بیلند

۱-کشاورزان:

   کشاورزان بیلند عمدتاً خرده مالک بوده و عمده مالکان درصد بسیار کمی از کشاورزان را تشکیل میدهد. حدود ۳۵-۳۵% از مردم بیلند تنها از راه کشاورزی امرار معاش می کنند و این گروه بدلیل نداشتن زمین وآب کافی از سطح زمین کم و یا متوسطی برخوردارند.

۲-دامداران:

   دامداری رونق خاصی نداشته و یک شغل تلفیقی با کشاورزی است ولی ۵% مردم  تنها از طریق دامداری امرار معاش می کنند و ۲۰% مردم نیز از طریق دامداری و کشاورزی زندگی خود را تأمین می کنند.

۳-اصناف و بازاریان

   این گروه که حدود ۳۵-۳۰% جامعه را تشکیل می دهند علاوه بر کارهای صنفی  دارای مختصر کشاورزی و دامداری (حداکثر یک گاو و گوساله )می باشند.

۴-کارمندان و کارگران:

   ۲۰% از جمعیت روستا را کارمندان و کارگران تشکیل می دهند که البته این گروه نیز دارای کشاورزی و دامداری مختصری می باشند .