مصاحبه با یکی از برگزیدگان بیلندی کنکور سراسری ۹۷ - محمد امین حسین زاده - وب سایت خبری روستای بیلند