قطع باقی مانده درختان کوچه باغ و درددل یکی از اهالی - وب سایت خبری روستای بیلند