فراخوان شرکت در مسابقات فرهنگی کتابخانه عمومی ملامحمدجعفر طبیب بیلندی - وب سایت خبری روستای بیلند