راه اندازی بیمه تکمیلی روستاییان و عشایر؛ بزودی - وب سایت خبری روستای بیلند