دومین جلسه عمومی شورای اسلامی بیلند: اوایل مهرماه - وب سایت خبری روستای بیلند