جلسه عمومی شورای بیلند برگزار شد - وب سایت خبری روستای بیلند