تشکیل جلسه شورای فرهنگ عمومی بیلند با محوریت ترویج فرهنگ کتابخوانی و نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی - وب سایت خبری روستای بیلند