وب سایت خبری روستای بیلندجشن نیمه شعبان (ولادت امام زمان (عج)) درمجتمع حسینیه و مهدیه بیلند برگزار شد - وب سایت خبری روستای بیلند

جشن نیمه شعبان (ولادت امام زمان (عج)) درمجتمع حسینیه و مهدیه بیلند برگزار شد - وب سایت خبری روستای بیلند