توضیحات مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه بیلند در خصوص این شرکت - وب سایت خبری روستای بیلند