توسعه همه جانبه، پیش ‌نیاز شهرنشینی - وب سایت خبری روستای بیلند