دسته : آخرین اخبارتاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
تصاویر قدیمی بیلند – تصویر ۱۹

تصویر زیر توسط توسط آقای قربانی ارسال شده و مربوط به زمان دفاع مقدس میباشد.

توضیحات ارسال کننده:محل مذکوردرخرمشهرقبل ازعملیات کربلای ۵ وآقای دکترحسین اسحاقی ،حسن کامران وحسین خدیرومابقی بچه های گنابادمیباشند