تشکیل کارگروه فرهنگی خواسته شورای اسلامی بیلند. - وب سایت خبری روستای بیلند