تشکیل جلسه مجمع عمومی موسسه خیریه امام علی (ع) بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند