تاخیر در برگزاری سالگرد ارتحال بهلول گنابادی همچنان ادامه دارد - وب سایت خبری روستای بیلند