وب سایت خبری روستای بیلندبنایی:نبود طرح توجیهی برای اشتغال مشکل روستاها است - وب سایت خبری روستای بیلند

بنایی:نبود طرح توجیهی برای اشتغال مشکل روستاها است - وب سایت خبری روستای بیلند