برگزاری مانور زلزله در دبیرستان خوارزمی بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند