برگزاری جلسه عمومی پرسش و پاسخ با حضور اعضای شورای اسلامی بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند