برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی عزاداری ایام چهل و هشتم (در مشهد) - وب سایت خبری روستای بیلند