برگزاری جلسه آموزشی مسائل بهداشتی مرتبط با ایام محرم در بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند