برگزاری اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی توسعه روستایی بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند