با تصویب شورای شهر گناباد:روستای بیلند از حریم شهرداری گناباد خارج شد - وب سایت خبری روستای بیلند