اهمیت اقامتگاه بومگردی، و عدم توجه به ایجاد آن در بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند