انتصاب دکتر محسن صاحبان ملکی به عنوان سرپرست بیمارستان آموزشی - درمانی علامه بهلول گنابادی - وب سایت خبری روستای بیلند