امضا تفاهم نامه ساخت دومین آموزشگاه تمام خیرساز بیلند - وب سایت خبری روستای بیلند