افطارگشایی اهالی خیابان شهید اسماعیلی ۱ شهرک بیلند در فضایی صمیمانه - وب سایت خبری روستای بیلند