افتتاح پروژه سالن کارگاه خوارزمی بیلند بخش مرکزی - وب سایت خبری روستای بیلند