وب سایت خبری روستای بیلنداطلاعیه موسسه خیریه امام علی(ع) درباره جمع آوری زکات فطریه و کفاره روزه - وب سایت خبری روستای بیلند

اطلاعیه موسسه خیریه امام علی(ع) درباره جمع آوری زکات فطریه و کفاره روزه - وب سایت خبری روستای بیلند