اجتماع بزرگ قرآنی مساجد بیلند با عنوان ترنم وحی برگزار شد - وب سایت خبری روستای بیلند