آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی در بیلند آغاز شد - وب سایت خبری روستای بیلند