آماده سازی مجتمع حسینیه و مهدیه بیلند جهت برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان - وب سایت خبری روستای بیلند